Wyzwania dla współczesnego zarządzania projektami informatycznymi

Dynamicznie rozwijający się świat IT stwarza dla przedsiębiorstw nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą decydować o zdobyciu przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego też firmy decydujące się na inwestycje związane z systemami informatycznymi stawiają coraz wyższe wymagania przed zespołami, które je wytwarzają. Aby sprostać tym wymogom kierownicy zespołów projektowych sięgają po lekkie metody zarządzania, które mają pomóc w dostarczeniu klientom tego, czego oczekują, w jak najkrótszym czasie. Niestety ich zastosowanie ma swoje mankamenty, szczególnie z punktu widzenia zamawiającego produkt, który może z tego względu wymuszać pewne trudne działania na stronie wykonawcy. Takimi wyzwaniami może być żądanie wyceny realizacji czy ustalenia planów i harmonogramów projektu.

Charakterystyka metod lekkich sprawia, iż ocena budżetu projektu może być bardzo problematyczna. Klient pomimo, że może dysponować pokaźnymi środkami finansowymi, może wymagać pewnego szacunku kosztów realizacji przedsięwzięcia. Nie jest to łatwe zadanie dla kierownika zespołu, nawet przy mnogości istniejących sposobów na ich estymacje. Zarząd naciskany przez sponsorów musi  podjąć decyzję o budżecie podpierając się jedynie wykonanymi prognostycznymi szacunkami, które często nie mają w rzeczywistości żadnego odzwierciedlenia. Błędy oceny kosztów wiążą się ze zmieniającymi się warunkami realizacji projektu jaki i z nieuwzględnieniem dodatkowych obciążeń z tytułu opóźnień, które występują w ok. 50% przedsięwzięć.[1]

Podobnie jak w przypadku budżetu jest również z budowaniem szczegółowych harmonogramów prac dla całego projektu. Klienci oprócz przedstawionego kosztorysu wymagają często rozpisanej koncepcji realizacji projektu, co stanowi najczęściej fikcję stworzoną na potrzeby sponsora.  Plany charakteryzują się tym, że im większy obejmują okres czasu, tym bardziej są niedokładne i trudniejsze do ułożenia. Największą precyzją planowania odznacza się wyłączenie najbliższa/następna faza projektu.[2] Dlatego realizacja ułożonego na początku przedsięwzięcia planu jest niemożliwa ze względu na nieprzewidziane przypadki, zmiany wymagań czy warunków pracy.

Kolejnym dużym wyzwaniem dla kierowników i zespołów projektowych jest częsta zmiana wymagań. Problem wynika z tego, że modyfikacje komponentów mogą zachwiać całą architekturą produktu. Zmieniony lub dodany na życzenie element może nie współgrać z pozostałymi komponentami. Ponadto pojawia się problem z ponownym przeorganizowaniem planów wydań czy też iteracji. Jak pokazuje jednak rzeczywistość projektów informatycznych żądanie zmiany wymagań przez klienta jest częstym procederem. Niestety nawet przy użyciu metod lekkich, dostosowywanie się do zmieniających się założeń co do systemu, jest bardzo kłopotliwe i stanowi przyczynę niepowodzeń wielu projektów.

Odbiegając nieco od wyzwań związanych z klientem, warto również wspomnieć o wyzwaniach dotyczących samego zespołu projektowego, który według pragmatyków IT  stanowi kluczowy czynnik sukcesu przedsięwzięcia.

Pierwszą kwestią jest dobór odpowiednich ludzi do zespołu. Jest to bardzo często duży dylemat dla kierowników projektu, gdyż jeden niewłaściwie dobrany człowiek może doprowadzić do porażki całego zespołu. Z tego powodu zaczęto coraz bardziej zaostrzać kryteria selekcji dla uczestników projektu. Oprócz wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, kandydat musi posiadać również pewne określone cechy osobowości zgodne z wymogami danej roli w zespole.[3] Co ciekawe, aspekty charakterologiczne stoją w hierarchii ponad posiadaną wiedzą pretendenta na członka zespołu. Jest tak dlatego, gdyż cechy osobowe są stałe i nie można ich posiąść w szybkim czasie, natomiast brak wiedzy czy umiejętności można dowolnie uzupełniać. Tu pojawia się jednak problem, gdyż dokonanie pomiaru cech osobowościowych i dopasowania kandydata do roli jest bardzo trudne. Aby pomóc sobie w podjęciu decyzji, kierownicy wybierają ludzi na podstawie wykonanych testów psychologicznych. Pomimo tego proces ten jest nadal bardzo skomplikowany, zwłaszcza przy tworzeniu zespołu od samego początku.

Drugim problemem może okazać się decyzja o liczebności zespołu. Wg przyjętych standardów optymalna liczba osób to 5 lub od 10 do 15.  Większa liczba osób może prowadzić do obniżenia jakości produktu końcowego i występowania większej ilości problemów podczas trwania projektu (rys. 1.3.1). Może to wynikać z utrudnień komunikacji oraz problemami związanymi z zarządzaniem zbyt dużą grupą.

Rysunek 1.3.1 Wyniki projektów it w zależności od wielkości zespołu

Kolejnym bardzo trudnym wyzywaniem stojącym przed wieloma kierownikami projektów informatycznych jest zarządzanie zespołem wirtualnym. Łączy się to nie tylko z problemem braku możliwości spotkania „face to face”, ale również z różnicą czasową.[4] Stanowi to dużą przeszkodę w komunikacji, przesyłaniu informacji czy przekazywaniu narzędzi, co może prowadzić do nieporozumień, opóźnień, a co gorsza w konsekwencji do klęski projektu.

Uczestnicy projektów informatycznych wciąż szukają sposobów na sprostanie powyższym wyzwaniom. Pomocy wypatrują w dynamicznie rozwijającym się świecie IT, w którym powstaje wiele nowych technologii. One mają ułatwić zarządzanie i realizację projektów. W dalszej rozdziałach niniejszej pracy została zawarta odpowiedz w jaki sposób  i czy w ogóle mogą one wspomagać procesy zarządcze przedsięwzięć informatycznych.

[1] A. Bielewicz, opt. cit.

[2] R. Jones, opt. cit., str. 112.

[3] G. R. Heerkens, Jak zarządzać projektami?, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003, str. 75

[4] Z. Szyjewski, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet,  luty 2004

Reklamy

Pięć faz zarządzania projektami

pora na prace magisterskie o zarządzaniu projektami

[Będzie im poświęcone następnych kilka wpisów]

W tradycyjnym podejściu wyłaniamy pięć faz zarządzania projektami:

 • Inicjację
 • Planowanie
 • Wykonywanie
 • Nadzór
 • Zakończenie

Nie każdy projekt przechodzi przez wszystkie wymienione wyżej fazy. Może się zdarzyć, iż przedsięwzięcia będą przechodzić wiele razy przez tę samą fazę lub nie będą przechodzić przez nie w ogóle. Specyfika i przebieg każdego projektu jest bardzo odmienna, dlatego proponowany układ faz jest tylko pewnego rodzaju modelem postępowania.

W zarządzaniu projektami wyróżnia się nie tylko fazy, ale również i obszary zarządzania. Są one bardzo dokładnie opisane w książce PMBoK, która stanowi zbiór wiedzy pragmatyków i naukowców zajmujących się i rozwijających profesję zarządzania przedsięwzięciami. A mianowicie wyróżnia się dziewięć takich dziedzin[1]:

 1. Zarządzanie integracją (Poject Integration Management)
 2. Zarządzanie zakresem (Project Scope Management)
 • Zarządzanie czasem (Project Time Management)
 1. Zarządzanie kosztami (Project Cost Management)
 2. Zarządzanie jakością (Project Quality Management)
 3. Zarządzane zasobami ludzkimi (Project Human Resource Management)
 • Zarządzanie komunikacją (Project Communications Management)
 • Zarządzanie ryzykiem (Project Risk Management)
 1. Zarządzanie zamówieniami publicznymi (Project Procurement Management)

Podobnie jak fazy zarządzania, nie wszystkie obszary muszą być uwzględnione
w każdym projekcie. To kierownik zespołu w głównej mierze decyduje o zastosowaniu danego aspektu w przedsięwzięciu. Wybór ten jednak może determinować późniejszą porażkę bądź sukces całego projektu, dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy, które dziedziny zarządzania są istotne dla danego przypadku.

Jak ukazują badania nawet trafny dobór obszarów zarządzania nie jest wystarczający, aby projekt zakończył się powodzeniem. Zarządzanie projektem w ramach tych wybranych dziedzin okazuje się zbyt trudne dla części kierowników zespołów projektowych, co można zauważyć na zmieszczonym na następnej stronie wykresie.

Rysunek 0‑1 Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych

Źródło: The Standish Group

Z badań The Standish Group wynika, że aż 18% przedsięwzięć zakończyło się porażką z powodu słabego zarządzania. Taki sam wysoki wynik osiągnęło stawianie przed zespołem nierealnych do zrealizowania celów. Jak można zauważyć źródło tych dwóch najważniejszych determinant leży bezpośrednio u podstaw pracy wewnątrz-zespołowej kierownika i członków jego zespołu. Najmniej istotnymi przyczynami upadku projektu wydają się być czynniki całkowicie zewnętrzne, nie zależne od grupy projektowej.

Nie patrząc jednak na przyczyny, niepowodzenia projektów są niezwykle kosztowne. Wg przeprowadzonych analiz Gartnera straty ponoszone z tytułu źle przeprowadzonych lub niezrealizowanych projektów IT wynoszą około 600 mld USD rocznie.[2]

W celu uniknięcia porażki i jej wysokich kosztów, warto się zastanowić, co może podwyższyć prawdopodobieństwo sukcesu projektu. Tu przychodzą z pomocą kolejne badania, które ukazują determinanty powodzenia przedsięwzięć (tabela 1). Potwierdzają one przedstawione wcześniej analizy The Standish Group, gdyż stanowią ich odwrotność.

Tabela 1.1.1

Determinanty sukcesu projektu informatycznego

Determinanta Udział procentowy
Wsparcie wyższego kierownictwa – zarządu 18%
Zaangażowanie użytkowników 16%
Doświadczenie kierownika projektu 14%
Jasno określone cele biznesowe 12%
Zminimalizowany zakres projektu 10%
Standaryzacja infrastruktury aplikacyjnej 8%
Stabilne bazowe wymagania 6%
Formalna metodologia 6%
Rzetelna ocena 5%
Inne 5%

Źródło: K. Waćkowski, J. M. Chmielewski, Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi, Helion 2007, str. 18

Jak wynika z przedstawionych badań, sukces zarządzania projektem zależy w głównej mierze od ludzi, którzy zajmują stanowisko kierowników lub menedżerów projektów. Aż dwa spośród trzech pierwszych miejsc w tabeli zajmuje odmiana tej determinanty, którą jest wsparcie oraz doświadczenie osoby zarządzającej projektem.

Poza zarządem, zaangażowaniem w projekcie muszą się wykazać również użytkownicy. Brak wkładu tych najważniejszych decydentów potrafi położyć nawet najmniejszy projekt[3].

Sumując wyniki procentowe pierwszych trzech miejsc w rankingu, osiągamy 48%-owy wkład czynnika ludzkiego w powodzenie całego przedsięwzięcia.
Nie zgłębiając się jednak w specjalistyczne badania, a przeglądając dostępne pozycje
w prasie i najnowszej literaturze również dowiemy się, iż współcześni pragmatycy zajmujący się zarządzaniem projektami informatycznymi stawiają na zespół i ludzi, którzy
go tworzą.

Porównując dwa przedstawione badania warto zwrócić uwagę, iż i w jednej, i w drugiej analizie pierwsze miejsca są ściśle związane z rolą kierownika projektu. Istotę i rangę tej ważnej funkcji bardzo dobrze opisał Bartłomiej Łatka w artykule dla Biuletynu Finansów Publicznych. Autor tak przedstawia analizowaną kwestię: Zarządzanie projektami, jako dziedzina ściśle inżynierska daje do ręki kierownika projektu narzędzia pracy. Tymi narzędziami jest zestaw metodyk zarządzania wszystkimi aspektami przedsięwzięcia, algorytmów postępowania, szablonów dokumentacji, metod modelowania rzeczywistości, komunikacji z otoczeniem projektu. Ułatwia znakomicie organizowanie projektu, raportowanie jego postępów, rozliczanie – prowadząc niemal za rękę poprzez kolejne etapy, fazy, zadania, procesy obsługowe. Prawidłowo realizowana funkcja Kierownika Projektu daje ponadto gwarancję posiadania w każdym momencie pełnej informacji o stanie przedsięwzięcia, w tym o grożących mu ryzykach. Wszystko po to, aby zwiększyć przewidywalność projektu, obniżyć jego ryzyko, utrzymać budżet, harmonogram oraz optymalnie wykorzystać dostępne zasoby.

Jak podkreśla autor artykułu zarządzanie projektami jest dyscypliną specjalistyczną. Osoby trudniące się tą profesją decydują o dobrze odpowiednich narzędzi pracy. W gestii kierownika leży dobór metod zarządzania i dobrych praktyk, w taki sposób aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektu. Zatem jednym z najważniejszych aspektów przed przystąpieniem do realizacji projektu, jest dobranie przez kierownika odpowiedniej metody i procesów zarządczych z uwzględnieniem następujących czynników:

 • Dojrzałość zespołu,
 • Wiedza i doświadczenie kierownika,
 • Dostępny czas na realizację projektu,
 • Złożoność i stopień innowacyjności projektu,
 • Zaangażowanie i dojrzałość klienta,
 • Rozproszenie zespołu

Sposób postępowania wybrany na podstawie wymienionych wyżej elementów musi być jasny i zrozumiały dla wszystkich członków zespołu. Każdy z użytkowników powinien dokładnie znać swoją rolę i pełnioną odpowiedzialność. Elementy te jednak mogą się różnić w zależności od rodzaju wybranej metody. Dla przybliżenia problemu w następnym podrozdziale zostały opisane kategorie metod zarządzania projektami.

[1] Project Management Institute, opt. cit., str. 37

[2] A. Bielewicz, Kiedy projekt zawodzi, Computerworld nr 07-2007, 30 października 2007.

[3] Przemysław Wysota, Nowe standardy otwartości, COMPUTERWORLD, październik 2007

Rodzaje przedsiębiorstw i ich funkcje

W gospodarce rynkowej występuje wiele rodzajów przed­siębiorstw, wyróżnianych ze względu na różne kryteria.

Mogą być one klasyfikowane ze względu na kryterium własności, rodzaje prowadzonej działalności, wielkość (skalę produkcji), po­zycję rynkową. formy zintegrowania zakładów, obszar geograficz­ny, rozwój technologii itp. Kryteria te są często mało precyzyjne. Stąd też i mało dokładne są podziały przedsiębiorstw na różne kategorie. Tak na przykład mało precyzyjny jest podział przed­siębiorstw w zależności od stopnia zmechanizowania i zauto­matyzowania, czyli podział na przedsiębiorstwa o niskim stopniu zautomatyzowania i wysokim stopniu zautomatyzowania (np. ela­styczne systemy produkcji, produkcja zintegrowana komputerowo) czy ze względu na skalę produkcji (wielkie, średnie i małe), czy też według rodzajów działalności, gdyż trudno spotkać przedsię­biorstwa zajmujące się wytwarzaniem tylko jednego produktu lub usługi, jako że coraz powszechniejsze jest zjawisko integrowania działalności gospodarczej z innymi rodzajami działalności. Mało precyzyjny jest także jeże podział przedsiębiorstw według pozycji rynkowej, tzn. na doskonale konkurencyjne, o ograniczonej konkurencyjności oraz mono­pole naturalne i sztuczne, oligopole i monopsony Najłatwiej jest klasyfikować przedsiębiorstwa według kryterium ora własności. Według tego kryterium mogą one stanowić własność pro indywidualną, być spółką cywilną (założoną na podstawie prawa cywilnego), spółką jawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną, spółką komandytową (zakładaną na pod- ind stawie prawa handlowego); przedsiębiorstwa mogą też być państwowe, spółdzielcze, komunalne, samorządowe i międzynarodowe.

PRZEDSIĘBIORSTWA – SPÓŁKI

Przedsiębiorstwa te stanowią zrzeszenie osób lub kapitału Powołane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wspólnicy na podstawie umowy zobowiązują się dążyć do osiąg­nięcia wspólnego celu poprzez podjęcie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej. Ze względu na formę prawną rozróżnia się rodzaje spółek: osobowe, kapitałowe, cywilne i handlowe

Spółki osobowe, to takie, które opierają swoją działalność na osobistej pracy wspólników, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Wyróżnia się wśród nich: spółki cywilne, jawne i komandytowe. Spółki kapitałowe to takie, które opierają swoją działalność na kapitale wnoszonym w formie udziałów lub akcji. W spółkach tych wspól­nicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, odpowiada za nie tylko spółka swoim kapitałem (oddzielonym od majątku wspólników). Spółkami kapitałowymi są: spółka z ogra­niczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Spółki cywilne są unormowane przepisami kodeksu cywilnego, zaś handlowe ­przepisami kodeksu handlowego. Do spółek handlowych zalicza się spółki: jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialno­ścią oraz akcyjną.

Otoczenie społeczno-ekonomiczne firmy

Na funkcjonowanie i rozwój organizacji w dużej mierze wpływa jej otoczenie, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Regiony rozwinięte pod względem gospodarczym, kulturalnym, posiadające szeroką ofertę edukacyjną stanowią źródło wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Przykładem takiego regionu jest Dolny Śląsk, na terenie, którego znajduje się opisywana firma produkcyjna.

Strategiczne położenie regionu podkreśla sąsiedztwo Czech i Niemiec oraz skrzyżowanie odwiecznych szlaków handlowych wschód-zachód oraz północ-południe, które po dziś dzień stanowią kluczowe arterie komunikacyjne Europy. Przepływająca przez Dolny Śląsk rzeka Odra jest jednym z symboli regionu – łączy w sobie znaczenie komunikacyjne z walorami przyrodniczymi. Stanowi doskonałą drogę tranzytową pomiędzy Dolnym Śląskiem a bałtyckimi portami morskimi i poprzez sieć kanałów z całym systemem śródlądowych dróg wodnych Europy. Charakter regionu kształtował się przez setki lat skomplikowanej, choć interesującej, wielonarodowej historii. W tych warunkach wykształciła się dzisiejsza otwarta na świat, innowacyjna i przedsiębiorcza społeczność, świadoma swojego europejskiego dziedzictwa.

Atutem Dolnego Śląska jest nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gospodarka, łącząca tradycje przemysłowe z najnowszymi technologiami. Rozwój gospodarczy regionu opiera się głównie na wysokokwalifikowanych, wykształconych zasobach ludzkich, bogactwach naturalnych regionu oraz inwestorach, którzy docenili stworzone tu możliwości osiągnięcia sukcesów w biznesie. Dodatkowo, dogodne warunki do inwestowania stwarzają strefy przemysłowe, parki technologiczne. Dolny Śląsk jest zagłębiem motoryzacyjnym, przodującym producentem wyrobów porcelanowych i kryształowych, farmaceutycznych i elektronicznych, ważnym węzłem komunikacyjnym – drogowym, kolejowym, lotniczym, wodnym.To tutaj ma swoją siedzibę holding KGHM Polska Miedź S.A – lider na światowych rynkach miedzi. Klimat przyjazny inwestorom sprawia, że na Dolnym Śląsku działa wiele podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym. Zlokalizowane są tu m.in: Toyota, Volvo, Volkswagen, Bosch, PepsiCo, McCain, SCA, ABB, IKEA, 3M, BP, Shell, Allied Irish Bank PLC, ARS, Cargill, McDonald’s, GKN oraz wiele innych znanych koncernów międzynarodowych.
Dynamiczny rozwój gospodarki regionu wspomagają liczne instytucje otoczenia biznesu. Dolny Śląsk posiada wiele ośrodków naukowych i akademickich, począwszy od najstarszych i najbardziej znanych, po powstające w różnych miastach regionu filie i oddziały oraz wyższe szkoły niepubliczne. Główne ośrodki akademickie Dolnego Śląska takie jak, szczycący się 300 letnią historią Uniwersytet Wrocławski czy Politechnika Wrocławska, znajdują się od lat w czołówce polskich uczelni wyższych. Obecnie na Dolnym Śląsku działa 26 szkół wyższych, w których kształci się ponad 150 000 studentów. Ponadto znajdują się także inne placówki naukowe i badawczo-rozwojowe. Dolnośląskie placówki naukowe ściśle współpracują z gospodarką dając jej wsparcie technologiczne i innowacyjne, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Dolny Śląsk jest terenem rozlicznych awangardowych i nowatorskich dokonań artystycznych. Takie postacie jak Jerzy Grotowski i jego Teatr Laboratorium, Tadeusz Różewicz, Henryk Tomaszewski i jego Teatr Pantonimy to twórcy światowego formatu. Słynne są przedstawienia operowe wystawiane przez Operę Dolnośląską – m.in. wielkie monumentalne widowiska plenerowe „Gioconda”, „Aida”, „Carmina Burana” Od lat wielką renomą cieszą się międzynarodowe festiwale:”Wratislavia Cantans”, „Międzynarodowy Festiwal Chopinowski” w Dusznikach Zdroju. Na co dzień działa w regionie kilkadziesiąt muzeów, a także liczne galerie, teatry i filharmonie.

Stolicą Dolnego Śląska jest Wrocław – jedno z najstarszych miast w Polsce, będące siedzibą biskupów od 1000 roku. Położone na historycznym szlaku handlowym znad Morza Bałtyckiego na południe Europy i z zachodu w kierunku Rosji. To ponad 600 tysięczne miasto o powierzchni 293,8 km2 stanowi prężny ośrodek gospodarczy, administracyjny, kulturalny i edukacyjny.

Wrocław jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym; przebiegają tędy 3 międzynarodowe drogi, są 2 duże dworce kolejowe, 2 porty żeglugi rzecznej oraz międzynarodowy port lotniczy, co zapewnia połączenie z całym światem. We Wrocławiu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne biegnące ze wschodu na zachód i z północy na południe. Główną drogą regionu jest autostrada A-4, biegnąca od Drezna przez Berlin, Wrocław, Opole i Katowice na wschód. Miasto jest ważnym węzłem kolejowym – oferuje bezpośrednie połączenia ze wszystkimi stolicami europejskimi oraz wszystkimi większymi miastami Europy. Sprawny transport towarów osiągnięto dzięki rozbudowie dworca cargo.

W odległości ok. 6 km od centrum miasta usytuowany jest nowoczesny Międzynarodowy Port Lotniczy oferujący regularne połączenia z Warszawą, Frankfurtem, Monachium, Wiedniem, Kopenhagą oraz usługi cargo. Wrocław jest skomunikowany z Europą również drogą wodną. Odra, bowiem łączy miasto z portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu, a poprzez system kanałów i Łabę – z Berlinem i dalej z Europą Zachodnią. Istnieje możliwość utworzenia połączenia poprzez Odrę z Amsterdamem.

Tysiącletni Wrocław skupia w sobie bogatą europejską historię.
Kilkakrotnie zmieniał przynależność państwową – rozwijał się pod panowaniem Piastów, królów Czech, Habsburgów. Jako Breslau był wielkim miastem niemieckiego wschodu, by od 1945 roku budować pozycję ważnej polskiej aglomeracji. We Wrocławiu bywali Chopin, Goethe, Brahms, Picasso, Steinbeck, papież Jan Paweł II. Kulturalną wizytówką miasta stały się festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu. Największy z nich to Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”- Muzyka i Sztuki Piękne.

To właśnie we Wrocławiu odbywają się: Festiwal „Jazz nad Odrą”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowe Zaduszki Jazzowe, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Dialog Wroclaw. Słynne już w Europie stały się monumentalne przedstawienia operowe organizowane we wrocławskiej Hali Ludowej.

Stolica Dolnego Śląska jest liczącym się ośrodkiem imprez wystawienniczych i targowych, krajowych i zagranicznych, wśród których jako największe wymienić należy: targi elektroniczne TAREL, targi budownictwa TARBUD, targi finansowe TARFIN, targi nieruchomości TARIN, organizowane w Hali Ludowej targi są największą imprezą gospodarczą w stolicy. Z roku na rok stają się one coraz bardziej atrakcyjnym miejscem spotkań i zacieśniania więzi kooperacyjnej polskiego i zagranicznego biznesu.

Wrocław należy do największych w kraju ośrodków uniwersyteckich. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni z uniwersytetem i politechniką na czele. W 2002 roku w pierwszej dziesiątce spośród 75 klasyfikowanych uczelni znalazły się Politechnika Wrocławska (6 miejsce) i Uniwersytet Wrocławski (8 miejsce). Natomiast w rankingu uczelni medycznych Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajęła 5 miejsce.

Wrocław jako stolica Dolnego Śląska oddziałuje na cały region. Bliskość granic państwowych sprzyja wymianie gospodarczej z krajami Unii Europejskiej. Wrocław prowadzi od lat już ożywioną współpracę z miastami partnerskimi: Bredą (Holandia), Charlotte (USA), Departamentem la Vienne (Francja), Dreznem i Wiesbaden (Niemcy), Guadalajarą (Meksyk), Ramat Gan (Izrael), do których w 2002 roku dołączył Lwów (Ukraina).

Miasto wyposażone jest w pełną infrastrukturę techniczną o znacznych rezerwach przepustowości i zasilania (gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja, telekomunikacja międzynarodowa, zasięg wszystkich sieci telefonii komórkowej, powszechny dostęp do Internetu). Przybywający do Wrocławia mają do swej dyspozycji rozwiniętą sieć banków o wieloletnich tradycjach, oferujących pełną gamę usług. Wśród ponad 30 różnych banków działających w mieście, oprócz wszystkich liczących się banków krajowych, swoje oddziały otworzyły banki o europejskiej renomie, takie jak Allied Irish Bank PLC, Credit, Agricole, Citibank, Societé Général-e, Raiffeisen Centrobank, Hypo Bank, Deutsche Bank.

We Wrocławiu mają swoje siedziby konsulaty 11 państw (niemiecki, austriacki, francuski, holenderski, meksykański, rumuński, szwedzki, brytyjski, bułgarski, czeski i duński) oraz wiele instytucji okołobiznesowych (izby handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia).

Największą i najprężniej działającą izbą na terenie miasta jest Dolnośląska Izba Gospodarcza, która kultywuje tradycje utworzonej w połowie XIX wieku Izby Przemysłowo–Handlowej. DIG jest organizacją posiadającą osobowość prawną, a jej głównym celem jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej członków, których jest obecnie ponad 300. We Wrocławiu mają swoje siedziby: Dolnośląska Izba Turystyki, Business Centre Club Loża Dolnośląska, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości

Działalnością informacyjną, szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorców zajmują się m.in. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Wspierania Biznesu przy Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębiorczości Z przedstawicielstw izb zagranicznych należy wymienić Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Jest to niezależna organizacja non profit, utworzona w celu wszechstronnej promocji gospodarczej oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów handlowych dla firm zrzeszonych. BCCP zrzesza ponad 300 firm, głównie międzynarodowych, ale też i polskich. Wrocław jest drugim – po Warszawie – miastem w Polsce, w którym BCCP zdecydowała się otworzyć swój oddział, co zostało podyktowane znaczącą ilością inwestycji, w tym przede wszystkim inwestycji brytyjskich, na terenie miasta.

Wrocław od początku swej ponad 1000–letniej historii był niezwykle prężnym ośrodkiem handlowym. Najstarsze zachowane taryfy celne, statuty i umowy dokumentują przede wszystkim kontakty z Europą Zachodnią, skąd importowano sukno, wino, wyroby metalowe. Ze wschodu natomiast przywożono przede wszystkim futra, przerabiane we Wrocławiu i eksportowane na Zachód.

Od połowy XIX w. Wrocław przekształca się w prężny ośrodek przemysłowy wszystkich branż. Nowoczesne lokomotywy z fabryki Linke – Hofmann Werke AG, ciągniki parowe od Heckmanna, maszyny parowe z firmy Ruffer stały się produktami znanymi i cenionymi na całym świecie.

Po zakończeniu II wojny światowej w gospodarczych dziejach miasta rozpoczyna się nowa epoka. Wrocław staje się ważnym pionierskim ośrodkiem elektroniki i produkcji maszyn cyfrowych. Wrocławskie komputery sprzedawane były w byłych krajach RWPG, a także w RFN, Chinach, Francji, Turcji. Miasto przoduje także w przemyśle maszynowym i elektromaszynowym, a także jest pionierem produkcji sprzętu AGD, który w latach 70 wytwarzany był we współpracy ze światowym przemysłem i na licencjach zachodnich firm, takich jak Gorenje, Blomberg, Philips, Mastercook.

Początek lat 90 przyniósł transformację gospodarczą, w wyniku, której powstały nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz nowe możliwości napływu do Wrocławia kapitału zagranicznego. Wiele zagranicznych podmiotów zdecydowało się na podjęcie współpracy z firmami polskimi lub na zakup już istniejących obiektów przemysłowych. Taką drogę obrały między innymi: brytyjski koncern CUSSONS, szwajcarsko – szwedzka grupa kapitałowa ABB, MOELNLYCKE, VOLVO, BOC. Znaczącą inwestycją w naszym mieście jest opisywana firma zatrudniająca obecnie ponad 1200 osób.

Plany przyciągnięcia nowych inwestycji zagranicznych do miasta są skierowane w stronę realizacji celów zapisanych w Strategii rozwoju miasta „Wrocław 2000 plus” i skupiają się przede wszystkim na realizacji takich celów jak: tworzenie wysoko kwalifikowanych miejsc pracy; kształtowanie wizerunku Wrocławia jako miasta spotkań i wymiany, planowane jest Centrum Usług Finansowych oraz stworzenie prężnego ośrodka firm konstrukcyjno – budowlanych. Przewidziane są również inwestycje przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem branż zaawansowanej technologii wraz z towarzyszącymi mu inwestycjami transportowymi i logistycznymi (Wrocławski Park technologiczny, Zintegrowane Centrum Logistyczne), inwestycje zajmujące się obsługą biznesu (sektor bankowy, hotelarstwo) oraz inwestycje w zaplecze sportowo-rekreacyjne.

W celu przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych do miasta podpisane zostało porozumienie o utworzeniu pasm Aktywności Gospodarczej: Północnego, Północno – Wschodniego i Południowo – Zachodniego. Inwestorzy, działający w tych strefach, otrzymają po spełnieniu wymagań, m.in. zainwestowaniu określonych środków i stworzeniu nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Rysunek 2 Tereny przemysłowe i składowe

Źródło: Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Opisywana firma produkcyjna jest producentem zaawansowanych technologicznie wyrobów i zajmuje wiodąca pozycję wśród firm ze swojej branży. Wyroby te produkuje 12 przedsiębiorstw w dziesięciu różnych krajach. Poniżej znajduje się schemat rozmieszczenia zakładów produkcyjnych opisywanej firmy w Europie i na świecie.

Rysunek 3 Obszar funkcjonowania organizacji w Europie

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 4 Obszar funkcjonowania organizacji na świecie

Źródło: Opracowanie własne

Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Szkolenie i rozwój pracowników to elementy zarządzania zasobami ludzkimi mające na celu uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy. Sprzyjają również poszerzaniu horyzontów poznawczych pracowników i przedsiębiorczości. Rozwój organizacji jest bezpośrednio uzależniony od jakości zasobów ludzkich. Im większa wiedza i kompetencje, tym większy „niepokój twórczy”, im skuteczniejszy sposób wykorzystania potencjalnych możliwości każdego człowieka, tym lepszy rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego też proces szkolenia i doskonalenia pracowników jest postrzegany przez większość organizacji jako istotny czynnik ich efektywnego funkcjonowania. Niektóre firmy przykładają do niego wagę już od dawna, pozostałe powinny jak najszybciej uświadomić sobie jego znaczenie. Tendencje demograficzne lat 90. sprawiły, że również na rynku pracy zapotrzebowanie na szkolenia jest ogromne. By znaleźć zatrudnienie w warunkach dużej konkurencji, wszyscy muszą podnieść swoje kwalifikacje. Zarówno nie mający żadnego doświadczenia zawodowego młodzi ludzie, jak i wykwalifikowani pracownicy z branż nie cieszących się już popularnością, bezrobotni czy też kobiety chcące powrócić do pracy zawodowej. Zmieniające się szybko warunki życia społeczno-gospodarczego, wysokie wymagania stawiane każdemu przez grę rynkową, zmuszają pracujących do ciągłej mobilności zawodowej.

Tradycyjne szkolenia, służące utrzymaniu określonego poziomu umiejętności już nie wystarczają. Ogromną rolę odgrywają obecnie te, które przygotowują ludzi do zmian organizacyjnych i rynkowych oraz do zmian w sposobie postrzegania pracy. To trudne zadanie wymaga od specjalistów zajmujących się szkoleniem i rozwojem pracowników szczególnych umiejętności oraz wiedzy, którą niestety, wielu z nich jeszcze nie dysponuje.

Osoby mające wpływ na przeprowadzanie zmian w firmie powinny przede wszystkim poznać cele i strategie organizacji, a nawet zaangażować się w proces ich formułowania, ponadto:

 • Dobry konsultant wewnętrzny powinien mieć znakomite umiejętności komunikowania się, negocjacji, oceny sytuacji oraz łączenia polityki firmy ze strategią szkoleń.
 • Dobra znajomość zasad prowadzenia szkolenia nie wystarczy. Specjaliści ds. szkolenia i rozwoju muszą zacząć myśleć, mówić i działać jak ludzie biznesu.
 • Powinny wykorzystywać nie tylko wewnętrzne zasoby firmy, ale i szukać nowych na zewnątrz. Muszą stać się świetnymi menedżerami zarządzającymi szkoleniami, a także uczestniczyć w tworzeniu i propagowaniu wizji firmy, nie zapominając o jej głównych celach.
 • Działalność szkoleniowa powinna, więc rozwijać się i zmieniać wraz z biznesem. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną muszą udowodnić wartość przeprowadzanych szkoleń – przede wszystkim poprzez osiągane przez firmę wyniki.

Szybkie reagowanie na zmiany jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw. Ową elastyczność w dużej mierze zapewniają szkolenia kadr według określonych standardów przy pomocy nowych metod.

Rozkład pracowników zatrudnionych w firmie produkcyjnej

Poniższa tabela przedstawia procentowy rozkład pracowników zatrudnionych w opisywanej firmie produkcyjnej. Zdecydowaną większość, bo ponad 60% wszystkich pracowników stanowi grupa bezpośrednich pracowników produkcyjnych. Liczba mężczyzn i kobiet zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zdecydowanie mniejszą grupę tworzą pracownicy wspomagający proces produkcji, do których należą niebezpośredni pracownicy produkcyjni – 14% oraz pracownicy biurowi – 22% wszystkich pracowników.

Tabela 3 Wykaz zatrudnionych pracowników

Płeć

Zatrudnieni pracownicy

 

Bezpośredni pracownicy produkcyjni Niebezpośredni pracownicy produkcyjni Pracownicy biurowi Razem

Kobieta

26% 22% 8%  
Mężczyzna 38% 12% 14%  
Razem 64% 14% 22% 100%

Źródło: Opracowanie własne

Struktura organizacyjna firmy

Struktura organizacyjna firma związana jest z jej specyfiką. Składa się z czterech samodzielnych kompleksów produkcyjnych, odpowiedzialnych za produkcję zaworów, siłowników, a także elementów elektronicznych:

 • PCV1
 • PCV2
 • PCA
 • PCE

Tworzą one centra zysków. W ramach każdego z wyodrębnionych kompleksów realizowane są następujące funkcje:

 • Logistyka
 • Utrzymania Ruchu
 • Utrzymania Budynku
 • Zakupy
 • Finanse
 • Jakość
 • Informatyka
 • Rozwój
 • Zasoby ludzkie

Działalność kompleksów jest koordynowana przez zarząd. Do jego podstawowych zadań należy formułowanie strategii i zarządzanie w obszarze finansów, księgowości, inwestycji oraz zasobów ludzkich.

Rysunek 5 Schemat struktury organizacyjnej 1

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6 Schemat struktury organizacyjnej 2

Źródło: Opracowanie własne